ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az MRV-Sthal Kft. mint adatkezelő a http://mrvkft.hu/ weboldal látogatására vonatkozó adatokkal kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatja a felhasználókat, látogatókat, mint érintetteket.

Az MRV-Sthal Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében. Az információs önrendelkezési jog maradéktalan érvényesülése érdekében az MRV-Sthal Kft. kiemelten kezeli a felhasználóinak, ügyfeleinek és weboldala látogatóinak személyes adatai maximális védelmét. Az MRV-Sthal Kft. a személyes adatokat körültekintően, bizalmasan, a hazai és Európai Uniós jogszabályok által előírt kötelezettségeknek megfelelően kezeli, gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó hatályos jogszabályok érvényre juttatásához szükséges.

JOGSZABÁLYOK

Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor a MRV-Sthal Kft. az alábbiakban felsorolt vonatkozó hatályos jogszabályokat és ajánlásokat vette figyelembe:

  • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR)
  • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról (Infotv)
  • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság határozatai, ajánlásai
    http://naih.hu

AZ ADATKEZELŐ:

MRV-Sthal Kft. (székhely: 7570 Barcs, Vörösmarty utca 6/3., cégjegyzékszám: Cg. 14-09-312519, cégjegyzéket vezető bíróság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága, adószám: 23893881-2-14) mivel a GDPR (2016/679 EU adatvédelmi rendelet) 26. cikke értelmében az adatkezelés célját és eszközeit ő határozza meg.

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGE:

MRV-Sthal Kft. cím: 7570 Barcs, Vörösmarty utca 6/3., telefonszám: +36 30/489-9520,  e-mail: 

A HTTP://mrvkft.HU/ HONLAPPAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK:

  1. SZERVER NAPLÓZÁS

A webszerver automatikusan regisztrálja a látogató IP-címét. Az IP címekhez azonban felhasználó nincs hozzárendelve. A webszerver rögzíti továbbá az általuk használt operációs rendszer és böngésző program típusát, az oldalon keresett kifejezéseket, egyéb nem személyes információt (megtekintés időpontja, megtekintett link). Ezeket kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásunk fejlesztése érdekében, valamint statisztikai célokra. Ezen adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok rögzítése

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

GDPR (2016/679 EU adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés f) pont, jogos érdek, ugyanis az MRV-Sthal Kft.-nek jogos érdeke fűződik a weboldala biztonságos működéséhez.

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA:

azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

26 hónap

ADATFELDOLGOZÓ:

az Adatkezelő nem vesz igénybe Adatfeldolgozót

ADATTOVÁBBÍTÁS:

az adatok 3. személy részére nem kerülnek átadásra

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK NAPLÓZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSE

Oldalunk számos olyan kapcsolódási/ugró pontot (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért felelősséget nem vállalunk. Ha a kapcsolódási pontok használatával más cégek, szervezetek weboldalára lép, kérjük, olvassa el ezen oldalak Adatvédelmi Nyilatkozatát is.

GOOGLE ANALYTICS

A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ oldalon ad részletes tájékoztatást. A Google Analytics-ról bővebben az alábbi linken tájékozódhat: https://www.google.com/analytics/terms/hu.html.

  1. ANONIM LÁTOGATÓAZONOSÍTÓ („COOKIE” VAGY „SÜTI”) HASZNÁLATA

A weboldalunk látogatásakor a felhasználó által használt böngészőprogram anonim látogatóazonosítót helyezhet el a felhasználó számítógépén, annak érdekében, hogy weboldalunkon testreszabott szolgáltatásokat vehessen igénybe. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a süti kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Az anonim látogatóazonosító nem tartalmaz a felhasználóra vonatkozó személyes adatokat és semmilyen módon nem képes azonosítani a felhasználó személyét.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, nyomon követése, webanalitikai mérése

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

GDPR (2016/679 EU adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az érintett hozzájárulása

A KEZELT ADATOK KÖRE:

azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

harminc perc

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI:

a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága

A sütit a felhasználó törölni tudja saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Általában a böngészők az Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

FELHASZNÁLÓI JOGOK, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Az érintettek jogai: Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási – és tiltakozási jogával, kérheti az adatkezelés korlátozását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein

Az érintetti jogok tartalma:

Hozzáférési jog – az érintettnek joga van tájékoztatást kapni az adatkezelő által feldolgozott személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez

Helyesbítéshez való jog – az érintettnek joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak

Törléshez való jog – az érintettnek joga van kérni személyes adatainak törlését

Korlátozáshoz való jog – az érintettnek joga van kérni, hogy az adatkezelő ideiglenesen vagy véglegesen függessze fel személyes adatai összességének vagy egy részének feldolgozását

Kifogásolási jog:

–           az érintettnek joga van ahhoz, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adatai adatkezelő által történő feldolgozása ellen az érintett adott helyzetéhez kapcsolódó okokból kifolyólag

–           az érintettnek joga van ahhoz, hogy kifogást emeljen személyes adatai közvetlen értékesítési célokból történő feldolgozása ellen

Az adatok hordozhatóságához való jog – az érintettnek joga van ahhoz, hogy személyes adatairól elektronikus formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy másik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa

Automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alóli mentesüléshez való jog – az érintettnek joga van ahhoz, hogy mentesüljön egy kizárólag egy automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alól, ideértve a profilkészítést is, amelynek során a meghozott döntés joghatással lenne az érintettre, illetve hasonlóan jelentős hatással járna

Az adatkezelő az érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályok által előírt időn belül nyújt tájékoztatást az érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél, továbbá az adatvédelmi hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával

PANASZ A VEOLIA ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNÉL

Amennyiben a Veolia Energia Magyarország Zrt. adatkezelésével problémája van, forduljon a Veolia Energia Magyarország Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez az  e-mail címen.

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintett jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt indítja meg. (A bíróságok elérhetőségei: http://birosag.hu) Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszt legelőször az adatkezelőnek elküldeni

ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: 

Honlap: http://www.naih.hu